கடந்த காலப் பிரதிகளுடன்

< 1 நிமிட வாசிப்பு

ஓவியர் எலிசா மஷ்ஹெலேனிடம் ‘காலம்’ என்கிற கருப்பொருளைக் கொண்டு வரைகதை உருவாக்கச் சொல்லிக் கேட்டிருந்தோம். அவர் தீட்டிய இரு வரைகதைகள் இதோ!


உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்